Trudno sobie wyobrazić ewangelizację i jej skuteczność bez dobrze pojętej ewangelizacji we wspólnocie parafialnej. Parafia bowiem - jak rodzina stanowi podstawową społeczność, w której realizuje się Kościół. Jego zadania funkcje i posłanie. W parafii trzeba głosić Chrystusa, który zawarł z ludzkością przymierze wieczne i trwałe, w niej trzeba prowadzić ludzi do Niego, by mieli udział w Jego życiu. Jedną z form ewangelizacji jest prasa parafialna. Jak wskazują liczne doświadczenia, parafianie z chęcią i radością sięgają po swoje pismo. Podobnie jest w przypadku naszego biuletynu parafialnego „Spod Zawadzkiego Krzyża”, który już od 1995 roku dociera do zawadzkich rodzin.

            Od kwietnia 2004 roku cały proces wydawniczy jest realizowany przez redakcję, złożoną w całości z zawadzkich parafian. Jest to niemały trud, który wymaga zaangażowania i poświęcenia wszystkich redaktorów. Rozpoczęło to nową edycję „Spod Zawadzkiego Krzyża”, kontynuując tradycję parafialnego biuletynu, zapoczątkowaną przez jego założyciela, Ks. Eugeniusza Cygana.

Biuletyn parafialny jest pomocny nie tylko w rozpowszechnianiu informacji parafialnych i lokalnych, ale pomaga budować więzy wśród parafian, odkrywać ukryte ludzkie talenty i włączać w życie wspólnoty parafialnej wszystkich „Zowadzików”.

Zachęcamy do współpracy w redagowaniu parafialnego biuletynu. Chętnych prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem lub z członkami redakcji.

Redakcja